Search
Close this search box.
Xử lý đơn hàng trên CPaSS

CPaSS – Cross Border Parcel Shipping Solution 

Play Video

Khi bạn liên kết tất cả các tài khoản eBay, CPaSS sẽ tự động lấy các đơn đặt hàng của bạn và tập trung Nó vào tab “Đang chờ lô hàng”. Xem video để hiểu cách xử lý đơn đặt hàng trên CPaSS.

Step 1

Bạn có thể bắt đầu bằng cách lọc lô hàng chưa được chỉ định bằng cách nhấp vào bộ lọc ‘Hãng vận tải’ ở trên cùng và chọn ‘Chưa được chỉ định’.

Step 1

Bạn có thể bắt đầu bằng cách lọc lô hàng chưa được chỉ định bằng cách nhấp vào bộ lọc ‘Hãng vận tải’ ở trên cùng và chọn ‘Chưa được chỉ định’.

Step 2

Nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ để chỉnh sửa một thông tin giao hàng cho đơn hàng sẽ được xử lý

Step 2

Nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ để chỉnh sửa một thông tin giao hàng cho đơn hàng sẽ được xử lý

Step 3

Trên menu ‘SENDER ADDRESS’, bạn có thể điều chỉnh địa chỉ ‘ship from’ trên cài đặt quản lý tài khoản trên eBay.

Step 3

Trên menu ‘SENDER ADDRESS’, bạn có thể điều chỉnh địa chỉ ‘ship from’ trên cài đặt quản lý tài khoản trên eBay.

Step 4

Điền vào ‘Địa chỉ người nhận’ với địa chỉ của người mua cho đơn đặt hàng này. Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ bằng cách nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ hoặc nhấp vào ‘sử dụng địa chỉ eBay’ để đặt lại địa chỉ người nhận thành địa chỉ của người mua

Step 4

Điền vào ‘Địa chỉ người nhận’ với địa chỉ của người mua cho đơn đặt hàng này. Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ bằng cách nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ hoặc nhấp vào ‘sử dụng địa chỉ eBay’ để đặt lại địa chỉ người nhận thành địa chỉ của người mua

Step 5

Trên phần ‘Danh sách mặt hàng’ là mặt hàng chính sẽ được xử lý theo thứ tự này. CPaSS sẽ tự động kết hợp các đơn đặt hàng từ cùng một người mua vào một lô hàng.

Step 5

Trên phần ‘Danh sách mặt hàng’ là mặt hàng chính sẽ được xử lý theo thứ tự này. CPaSS sẽ tự động kết hợp các đơn đặt hàng từ cùng một người mua vào một lô hàng.

Step 6

Nhấp vào ‘Chỉ định vận chuyển’ để chọn chuyển phát nhanh vận chuyển. Chọn cái đã được người mua chọn bằng cách nhấp vào ‘Chọn’ bên cạnh chuyển phát nhanh.

Step 6

Nhấp vào ‘Chỉ định vận chuyển’ để chọn chuyển phát nhanh vận chuyển. Chọn cái đã được người mua chọn bằng cách nhấp vào ‘Chọn’ bên cạnh chuyển phát nhanh.

Step 7

Nhấp vào ‘Nhận mã theo dõi’ để lấy số theo dõi, sau đó nhấp vào ‘In nhãn vận chuyển’ để in nhãn.

Step 7

Nhấp vào ‘Nhận mã theo dõi’ để lấy số theo dõi, sau đó nhấp vào ‘In nhãn vận chuyển’ để in nhãn.

Bước tiếp theo

Làm việc với các nhà vận chuyển

Tìm hiểu cách sử dụng các hãng vận chuyển tích hợp, yêu cầu nhận hàng và tải lên số theo dõi trên CPaSS