Tiêu chuẩn Dịch vụ Kho hàng cho hàng tồn kho được triển khai chuyển tiếp

Chính sách này có hiệu lực đối với tất cả người dùng từ ngày 29/7/2020. Phiên bản trước của Chính sách này có hiệu lực đối với tất cả người dùng từ ngày 3/7/2019 đến ngày 29/7/2020.

Play Video

Chính sách Tiêu chuẩn Dịch vụ Kho hàng

Chính sách này được xây dựng riêng cho người bán Giao dịch xuyên biên giới (CBT) ở Đông Nam Á vận chuyển các mặt hàng từ nhà kho ở nước ngoài cho người mua đang sinh sống ở cùng một quốc gia. Việc này còn được gọi là “triển khai chuyển tiếp” (forward-deployed). Xem video để tìm hiểu thêm về Chính sách Tiêu chuẩn Dịch vụ Kho hàng của eBay.

Những điều cần biết

Trước những diễn biến liên quan đến đại dịch COVID-19 và để duy trì trải nghiệm khách hàng tuyệt vời cho người mua xuyên biên giới, chúng tôi đang thay đổi các yêu cầu mà bạn phải tuân thủ đối với tất cả các danh sách mặt hàng và giao dịch được triển khai chuyển tiếp (tức là mặt hàng của bạn được vận chuyển từ một nhà kho ở nước ngoài cho người mua ở cùng quốc gia đó).

Hoạt động không tuân thủ chính sách này hoặc vi phạm các chính sách hiện hành khác của eBay (chẳng hạn như Chính sách về tăng giá để trục lợi, Chính sách vị trí mặt hàng và Chính sách mặt hàng bị cấm và hạn chế), có thể dẫn đến một loạt hành động của eBay, chẳng hạn như chấm dứt hoặc xóa danh sách của bạn, thực thi các hạn chế mua hoặc bán hoặc tạm ngưng tất cả các tài khoản có liên quan.

Có những yêu cầu gì?

Tất cả các danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp phải có Thời gian giao hàng đầu-cuối dự kiến (Promised End-to-End (E2E) Delivery Time) nằm trong khung thời gian được nêu trong Bảng 1.

Thời gian giao hàng E2E dự kiến là sự kết hợp giữa thời gian xử lý danh sách mặt hàng và số ngày giao hàng dự kiến.

Hiệu suất vận chuyển từ đầu-cuối (E2E Shipping Performance) thực tế của bạn, được đo lường dựa trên hiệu suất của bạn so với chỉ số Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn, chỉ số Tỷ lệ giao hàng đúng hạn và chỉ số Tỷ lệ giao hàng không đạt yêu cầu.phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Bảng 1.

Tỷ lệ vận chuyển đúng

Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm giao dịch được triển khai chuyển tiếp được thực hiện mà có A-scan được tải lên trong thời gian xử lý danh sách mặt hàng như dự kiến;

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm giao dịch được triển khai chuyển tiếp được thực hiện mà có D-scan được tải lên trong giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách hoặc các khung thời gian áp dụng trong Bảng 1, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn; và

Tỷ lệ giao hàng không

Tỷ lệ giao hàng không đạt yêu cầu được định nghĩa là số trường hợp “Không nhận được hàng” (INR) chưa được xử lý dưới dạng phần trăm của tất cả các giao dịch mà vị trí của mặt hàng (quốc gia) khác với vị trí của người bán. 

Hiệu suất vận chuyển E2E thực tế
Vị trí mặt hàng
Thời gian giao hàng đầu-cuối (E2E) dự kiến
Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
Tỷ lệ giao hàng không đạt yêu cầu

Hoa Kỳ

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 8 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,0% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Vương quốc Anh

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 8 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 6 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,0% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Đức

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 8 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,0% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Úc (Khu vực đô thị)²

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 12 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 8 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,0% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Úc (Khu vực không phải đô thị)²

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 12 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,0% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Pháp

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 12 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 12 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,5% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Ý

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 8 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,5% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Tây Ban Nha

100% danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp trong ≤ 810 ngày làm việc

100%

Ít nhất 90% giao dịch triển khai chuyển tiếp được thực hiện trong vòng 9 ngày làm việc hoặc giới hạn trên của Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách, tùy vào khoảng thời gian ngắn hơn

≤ 2,5% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

Tất cả các quốc gia khác

≤ 2,5% giao dịch được triển khai chuyển tiếp

¹ Các giao dịch được vận chuyển qua định dạng Thư lớn của UK Royal Mail sẽ được miễn trách nhiệm tuân thủ chỉ số Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn. 

² Các vùng đô thị của Úc được định nghĩa là Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra và Adelaide. Vui lòng xem bên dưới để biết danh sách các mã bưu chính tương ứng.

Khi nào bạn sẽ được đánh giá?

1.

Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp trực tiếp dựa trên chỉ số Thời gian giao hàng E2E dự kiến từ ngày 29/7/2020. 

2.

Chúng tôi sẽ đánh giá Hiệu suất vận chuyển đầu-cuối (E2E) thực tế của bạn theo các giai đoạn đánh giá sau: 

  • Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn – hàng tuần bắt đầu từ ngày 19/8/2020, với khoảng thời gian đánh giá bắt đầu từ ngày đánh giá trừ đi 21 ngày và kết thúc vào ngày đánh giá trừ đi 7 ngày; và
  • Tỷ lệ giao hàng không đạt yêu cầu – hàng tuần bắt đầu từ ngày 26/8/2020, với khoảng thời gian đánh giá bắt đầu từ ngày đánh giá trừ đi 28 ngày và kết thúc vào ngày đánh giá trừ đi 14 ngày.

Những điều bạn cần làm

Bạn cần: 

  • rà soát danh sách mặt hàng của bạn và đảm bảo rằng thời gian xử lý và ngày giao hàng dự kiến của tất cả các danh sách mặt hàng được triển khai chuyển tiếp được sửa đổi phù hợp với khung thời gian Giao hàng đầu-cuối (E2E) dự kiến trong Bảng 1; 
  • đảm bảo rằng nhà cung cấp kho hàng hoặc đơn vị vận chuyển chặng cuối (last-mile shipping carrier) của bạn được tích hợp với eBay và có thể đáp ứng các khung thời gian A-scan và D-scan trong Bảng 1. Bạn có thể tìm thấy danh sách các đơn vị vận chuyển phổ biến nhất được tích hợp với eBay tại đây. Việc sử dụng các đơn vị vận chuyển/nhà cung cấp dịch vụ được tích hợp với eBay cũng sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình trước các khiếu nại “Không nhận được hàng” (INR) được gửi thông qua chính sách Bảo đảm hoàn lại tiền của eBay.

Chúng tôi luôn cảm ơn bạn vì đã bán hàng trên eBay.

Câu hỏi thường gặp

Có, nếu bạn đã tuân thủ chỉ số Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn và có thể chứng minh rằng bạn đã sử dụng cùng một đơn vị vận chuyển và dịch vụ của hãng vận chuyển đó, như đã nêu ban đầu trong danh sách của bạn.

Bạn sẽ không thể tuân thủ các chỉ số Tỷ lệ vận chuyển đúng hạn và Tỷ lệ giao hàng đúng hạn.

Bạn sẽ được đánh giá dựa trên khoảng thời gian ngắn hơn trong hai khoảng thời gian. Lấy ví dụ: một danh sách có vị trí mặt hàng ở Vương quốc Anh, trong đó Thời gian giao hàng E2E dự kiến của danh sách là 3 đến 4 ngày làm việc (bao gồm thời gian xử lý là 1 ngày làm việc và 2 đến 3 ngày giao hàng dự kiến), trong khi khung thời gian Tỷ lệ giao hàng đúng hạn áp dụng trong Bảng 1 là 6 ngày làm việc. Để tuân thủ chỉ số Tỷ lệ giao hàng đúng hạn, mặt hàng sẽ cần được gửi cùng với bản D-scan được tải lên trong vòng 4 ngày làm việc.

Tạo danh sách mặt hàng cụ thể theo từng quốc gia. Ví dụ: khi mặt hàng nằm trong kho ở Pháp và Đức, bạn có thể niêm yết mặt hàng nằm tại Pháp trên www.ebay.fr đồng thời chặn vận chuyển đối với người mua không ở Pháp, đồng thời thao tác tương tự đối với mặt hàng nằm tại Đức.

Có. Vui lòng đảm bảo rằng hệ thống ERP có mức hàng tồn kho được cập nhật. Đối với các hàng hóa đã hết hàng, vui lòng kết thúc niêm yết hoặc đặt hàng tồn kho về 0. Vui lòng liên hệ ngay với người mua để hủy đơn hàng.

Không. Bạn chỉ nên tải lên các số theo dõi từ các đơn vị vận chuyển được tích hợp với eBay.

Liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc bộ phận Hỗ trợ khách hàng của eBay và cung cấp số giao dịch cũng như thông tin chi tiết mặt hàng.


Hàng hóa được giao qua kênh kỹ thuật số và các mặt hàng quá cân sẽ chỉ được đánh giá dựa trên chỉ số Tỷ lệ giao hàng không đạt yêu cầu.
Vui lòng xem bên dưới để biết danh sách các mã bưu chính tương ứng với các khu vực đô thị của Úc (Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra và Adelaide).


List of postal codes corresponding with Australian metropolitan areas

Mã bưu chính
Mã bưu chính
Mã bưu chính

0200-0221

3750-3810

5000-5118

1001-1891

3910-3920

5121-5134

2000-2234

3926-3944

5138-5169

2484-2490

3975-3978

5810-5950

2600-2620

3980-3981

8000-8873

2900-2914

4000-4275

9005-9005

3000-3207

4280-4347

9020-9582

3211-3220

4500-4517

 9702-9741

3335-3341

4521-4521

Truy cập bảng điều khiển CBT để theo dõi hiệu suất bán hàng của bạn. 

Bạn cũng có thể quan tâm đến
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1-2.jpg
Chính sách vận chuyển trực tiếp

Đọc toàn bộ chính sách tại đây.

Copy-of-shutterstock_1082032472-scaled.jpg
Đánh giá hiệu suất của người bán trong khu vực

Tìm hiểu cách người bán trong khu vực được đánh giá.

Copy-of-iStock-801924826.jpg
Bảo vệ trước các tranh chấp thanh toán

Bảo vệ các khoản thanh toán của bạn khỏi các tranh chấp.