Search
Close this search box.
Thiết lập tài khoản CPaSS của bạn

Lần đầu tiên sử dụng CPaSS? Tìm hiểu cách để bắt đầu.

Play Video

Lần đầu sử dụng CPaSS

Đăng ký, Đăng nhập và thiết lập tùy chọn.

Bắt đầu với CPaSS ngay lập tức!

Lần đầu sử dụng CPaSS

01 /

Create CPaSS Account

Visit cpass.ebay.com

Click ‘Create CPaSS account’

Set up a username & password

Fill in the Code, then click ‘Create account’.

02 /

Sign-in to CPaSS

Fill in your CPaSS username 

Password to sign in to CPaSS

How to Change your CPaSS Account Password

01 /

Forgot the password

Click ‘Forgot password’ and you will be redirected to page to validate your account

02 /

Reset password guide

Click ‘Go to eBay Page’ and you will be redirected to eBay page to validate your account

Fill in your connected eBay account and password

eBay will bring you to the reset password page, then enter your new password

Liên kết tài khoản eBay bổ sung

Bạn có thể liên kết nhiều tài khoản eBay với CPaSS. Chỉ cần vào menu Đặt hàng/Giao hàng, chọn Tài khoản eBay, Nhấp vào Thêm, sau đó chọn Tài khoản eBay. Vậy là xong! Tất cả tài khoản eBay được kết nối của bạn sẽ được đưa vào trang Tài khoản CPaSS

Step: 1 - Click on order/shipment button

Step: 2 Click on "Add" button

Step: 4 - Check you eBay account

Step: 3 - Click "Agree & Continue"

Bước tiếp theo

Xử lý đơn hàng trên CPaSS

Hiểu về cách xử lý đơn đặt hàng từ nhiều tài khoản eBay trên CPaSS.